Wij willen u net zo van Latijns-Amerika laten genieten zoals wij dat zelf doen!

Cookies

Cookie en privacy policy Sapa Pana Travel

Sapa Pana Travel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sapa Pana Travel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy policy.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Sapa Pana Travel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Capucijnenpoort 6
NL-5211 EC 's-Hertogenbosch
Tel: 0031 (0)73 - 6106204
info@sapapanatravel.nl 

Grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens

Sapa Pana Travel verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een met u gesloten overeenkomst, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Doeleinden voor verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Sapa Pana Travel onder meer verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het opnemen en onderhouden van contact als u daarom heeft gevraagd;
 • het opstellen van reisvoorstellen;
 • het in optie zetten of het boeken van vluchten;
 • reserveren van uw definitieve boeking;
 • het uitvoeren van een opdracht/het nakomen van een overeenkomst;
 • facturering;
 • verbetering van de dienstverlening;
 • nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • het toesturen van informatie over onze organisatie en producten in de vorm van nieuwsbrieven of post*.

*Bent u nog geen klant van ons? Dan vragen wij uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven of andere commerciële acties. 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • volledige naam (zoals vermeld in het paspoort);
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • informatie over gezondheid en van medische aard (voor eventuele activiteiten tijdens een reis, voor de verwerking van deze gegevens wordt expliciet toestemming gevraagd);
 • kopie paspoort en/of rijbewijs; - creditcardgegevens (voor huurauto of eventuele activiteiten);
 • kentekenbewijs en overige autodocumenten (alleen van toepassing bij reizen met eigen auto).

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij onder meer gebruik van een derde partij voor:

 • het aanvragen van de beschikbaarheid van uw reisvoorstel;
 • het reserveren van de definitieve boeking;
 • het in optie zetten en/of boeken van vluchttickets.

Wij als Sapa Pana Travel geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Sapa Pana Travel zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacy policy heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. In het kader van de wettelijke bewaarplicht, bewaart Sapa Pana Travel uw persoonsgegevens na sluiting van uw dossier zeven jaar. Na die zeven jaar kan Sapa Pana Travel uw gegevens blijven bewaren. Hiervoor hebben zij uw toestemming nodig.

Indien u Sapa Pana Travel een sollicitatie toestuurt, bewaart Sapa Pana Travel uw gegevens 4 weken wanneer er geen sollicitatiegesprek of indiensttreding volgt. Op verzoek kan Sapa Pana Travel uw gegevens voor een eventuele nieuwe vacature/andere functie één jaar bewaren. U dient hiervoor expliciet toestemming te geven.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • De persoonsgegevens zijn opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • De persoonsgegevens zijn opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn op automatisch updates ophalen en installeren;
 • De opgeslagen persoonsgegevens zijn beveiligd met een back-up;
 • Onze website is versleuteld met https;
 • Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend met betrekking tot persoonsgegevens;
 • Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot de persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Social media

De links naar social media op onze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via de social media netwerken Instagram, LinkedIn, Facebook, Youtube, Vimeo, Spotify en  Apple Podcasts. Indien u op deze snelkoppelingen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacy policies van Instagram, LinkedIn, Facebook, Youtube, Vimeo, Spotify en Apple Podcasts om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!


Capucijnenpoort 6
NL-5211 EC 's-Hertogenbosch
Tel: 0031 (0)73 – 6106204
info@sapapanatravel.nl